]]>
DIMARTS, 02 DE AGOST, 2016
imprimir
Resposta de l'Ajuntament a un escrit publicat a El 3 de Vuit sobre les obres del carrer Raval


En relació a l’escrit suposadament signat pels veïns del carrer Raval publicat pel seu setmanari en data 22 de juliol, l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls voldria fer les següents puntualitzacions:

Que en data 30 de desembre del 2014 en ple extraordinari i per unanimitat dels regidors assistents, l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls va adjudicar a l’empresa BIGAS GRUP S.L. les obres del carrer Raval.  El procediment  d’adjudicació de les obres està perfectament pautat i regulat pel text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Per tant, l’Ajuntament  no té cap possibilitat de maniobrar en cap sentit, més enllà de certificar que totes les empreses reuneixen els requisits, atorgant un seguit de puntuacions que estan perfectament baremades pel plec de condicions i adjudicant l’obra a l’empresa que obtingui més punts.                         

En relació a la mala praxi de l’empresa BIGAS GRUP S.L. els autors de l’escrit tenen tota la raó quan expliquen que la professionalitat no ha estat a l’alçada del que podríem esperar en una empresa d’aquesta solidesa. Per part d’aquest Ajuntament restem a l’espera de la finalització de les obres per emprendre si s’escau les mesures que corresponguin contra l’adjudicatària.

Lamentem les molèsties que s’han ocasionat i les que es puguin produir fins al final de l’obra, i afirmem rotundament que  l’objectiu tant d’aquest equip de govern com de l’anterior, així com de tots els grups polítics que en el seu moment van decidir fer aquesta obra, no ha estat la d’incomodar a ningú sinó fer una Olesa de Bonesvalls millor per a tots.

En relació a diversos comentaris que apareixen en l’escrit volem manifestar el següent:

El principal motiu de les reunions prèvies convocades amb el veïns - a les que per cert no hi va assistir l’autor d’aquest escrit - era explicar als veïns que, amb motiu dels soterraments de les línies elèctriques i de la telefonia, caldria adaptar les seves instal·lacions a la normativa vigent i que, per tant, s’havien de fer càrrec de les despeses d’instal·lació dels comptadors a la façana de les seves vivendes. L’Ajuntament es va oferir a buscar una empresa per realitzar aquests treballs de forma conjunta per abaratir els costos, sense cap tipus de compromís d’acceptació per part dels veïns que podien realitzar les obres pel seu compte. A més, l’Ajuntament es va comprometre a finançar el cost d’aquestes obres en un termini de fins a 36 mesos, a pagar mensualment sense aplicar cap tipus d’interès ni comissió.

Tampoc és cert que des de l’Ajuntament es pressionés als veïns individualment. Senzillament l’empresa Endesa exigia abans del començament de les obres la signatura d’un conveni amb cada veí autoritzant les actuacions i, per tant, es va convocar als veïns a la signatura d’aquest conveni. Uns convenis que van ser aprovats pel ple de la corporació.

Si bé es cert que és va comentar als veïns que la llei establia penalitzacions en cas de no efectuar l’obra adjudicada, en cap cas es va utilitzar aquest argument per pressionar-los, com tampoc és cert que s’amenacés amb fer pagar la totalitat de les obres als veïns mitjançant contribucions especials, tot i que és un procediment permès per l’actual normativa. Des de la regidoria d’Urbanisme sempre s’han defensat les obres com una millora pels veïns i aquest ha estat el principal argument.

Tampoc és cert, com s’afirma en l’escrit, que el regidor de l’àrea manifestés que no es produirien molèsties als veïns, car que una obra d’aquesta magnitud, en què en determinats moments han treballat alhora els operaris de l’adjudicatària, d’Endesa, Telefònica i els operaris contractats pels veïns, a un dels principals carrers del poble amb més de 60 vivendes, és evident que pot generar molèsties i inconvenients; en tot cas, tant els serveis tècnics municipals com el regidor han intentat minimitzar aquestes molèsties amb constants reunions amb els responsables de l’empresa i traslladant les queixes rebudes dels veïns per la mala praxi en l’execució de les obres.

Neguem amb rotunditat l’afirmació  que en algun cas les clavegueres han quedat més de 15 dies al descobert. Quan aquest fet puntual s’ha produït- i casualment ha succeït a casa de l’autor de l’escrit- s’ha solucionat tan bon punt els serveis tècnics n’han tingut coneixement i s’han posat tots els mitjans per a la seva urgent reparació.

Pel que fa a les afirmacions en relació a que els veïns del Raval han pagat les obres de la plaça de la Vila, hem de dir que aquesta expressió és totalment desafortunada. Les obres, que han suposat un import superior als 500.000€, han estat pagades per la totalitat dels veïns d’Olesa de Bonesvalls mitjançant els fons municipals i les subvencions rebudes d’altres Administracions. Senzillament han assumit l’adaptació de les seves instal·lacions de subministres de llum i telefonia a la normativa vigent i que a curt o mig termini haurien d’haver fet igualment per a la implantació dels comptadors de llum digitals. Les obres de la plaça de la Vila han estat una millora que totes les empreses concursants van presentar per a l’adjudicació de l’obra.

També s’afirma en l’escrit que les obres van quedar paralitzades per remodelar la plaça de la Vila. En aquest cas l’autor de l’escrit també incorre en un error. Si les obres es van alentir va ser per la tardana intervenció dels operaris d’Endesa i Telefònica. Sense la seva participació, l’adjudicatària no podia continuar les obres. Aquest mateix motiu no permetrà acabar les obres en el termini previst. Per exemple, Telefònica ha comunicat que disposa d’un termini d’entre dos i sis mesos per enretirar el pals de fusta del carrer, i aquest és el motiu pel quan encara no s’ha pavimentat la majoria de voreres del carrer i s’hagi hagut d’anar fent a trams.

En definitiva, i contràriament al que s’afirma a l’escrit, els tècnics i polítics no “passen de tot”, i així ho han demostrat amb el seguiment de les obres, la seva presència sobre el terreny, recollint i gestionant les queixes dels afectats, mantenint contacte constant amb l’empresa adjudicatària per a resoldre els conflictes originats per uns operaris maldestres.

Creiem que aquestes obres interessen a tot al municipi i especialment a tots els veïns del carrer Raval i esperem que un cop finalitzades les obres tothom pugui gaudir-les i que les molèsties originades quedin en anècdotes.

Finalment, volem expressar el nostre malestar per la gestió que el seu setmanari ha fet de l’escrit publicat per un veí el passat 22 de juliol, ja que s’ha publicat sense identificar el seu autor i sota el nom d’un col·lectiu al qual no representa i que no està legalment constituït.

Jordi Ramos i Tardà

Regidor d’Urbanisme

Ajuntament Olesa de Bonesvalls

 

Darrera actualització: 02/08/2016 17:52