]]>
imprimir
La Junta de Govern Local

La Junta de Govern local és integrada per l’alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al ple.

Correspon a la Junta de Govern local:
a) L’assistència a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que l’alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

La Junta de Govern local, per a exercir les seves competències resolutòries, té sessions ordinàries amb la periodicitat determinada pel ple de la corporació. A Olesa de Bonesvalls, un cop cada quinze dies.

També celebra sessions extraordinàries quan el president ho decideix. Per a exercir les seves funcions d’assistència, es reuneix quan el president de la corporació ho determina.

La Junta de Govern  municipal està formada per el Sr. Alcalde i els Srs/Sra Tinents d´Alcalde segons es detalla en la taula següent:

Alcalde

Membre de la Junta de Govern

Sr. Pedro Juan Juan

1e Tinent Alcalde

Membre de la Junta de Govern

       Sra Rosario Martinez Velilla

2n Tinent Alcalde

Membre de la Junta de Govern

Sr. Carlos Vico Sánchez

3e Tinent Alcalde

Membre de la Junta de Govern

Sra. Estefania Carrillo Perez

Darrera actualització: 04/07/2019 07:41
imprimir
El Ple Municipal

El Ple municipal de l´Ajuntament és el màxim òrgan del govern del municipi. Està integrat per tots els regidors i regidores i està presidit per l´alcalde. A Olesa de Bonesvalls, el nombre de membres que componen el Ple és de 9, en proporció al nombre d´habitants.

El ple municipal de l´Ajuntament es convoca generalment, en sessió ordinaria,i es reuneix, el darrer dimarts dels mesos senars, a les 18:00 hores a la Sala de Plens de l´Ajuntament.  Fora d´aquesta periodicitat, es convoquen sessions extraordinàries bé per la importància de les qüestions a tractar bé perquè la urgència per a conèixer els assumptes no permet esperar a la propera sessió ordinària.

Al ple estan convocats els 9 regidors electes, que configuren els grups municipals i que, segons les darreres eleccions locals (26 de maig de 2019) es distribueixen de la següent manera:

 

PSC-CP: 3 Regidors

ERC-AM: 3 regidors

GOOB-FIC: 1 regidor

Cs: 1 regidor

Podem: 1 regidor

 

 

Darrera actualització: 04/07/2019 07:37
imprimir
Organigrama Municipal
Darrera actualització: 05/07/2019 23:05
imprimir
Àrees/Regidories

 

 

Darrera actualització: 05/07/2019 09:41
imprimir
Grups municipals

Grups municipals

Els regidors de l'Ajuntament poden constituir-se com a grup municipal en funció de la candidatura local de la que formen part.

  PSC-PM    

   
Grup municipal Socialista -  PSC-PM
 
  • Pedro Juan Juan
  • Carlos Vico Sánchez
  • Estefania Carrillo Pérez


ERC-AM  
Grup municipal Esquerra -  ERC-AM  

  • Jordi Ramos Tardà
  • Josep Maria Curto Nogues
  • Vinyet Santolaria Camps
 
 
GOOB
 

Grup municipal  Grup d’Opinió d’Olesa de Bonesvalls   GOOB-FIC

  • Jaume Cuscó Martínez
 
 
 Grup municipal de Ciutadans
 
  • Manuel Matos García
 
 
   Grup municipal de Podem

  • Roser Martínez Velilla


 
Darrera actualització: 19/06/2019 13:36
DIVENDRES, 05 DE JULIOL, 2019
Regidors municipals

Compartir per correu electrònic

 

Darrera actualització: 05/07/2019 09:43